Reactie ChristenUnie Wijdemeren op bestuursakkoord

IMG_20171001_114118844_HDR
Portret Esther Kaper - lijsttrekker ChristenUnie Wijdemeren 2017-2018
Door Esther Kaper op 7 mei 2018 21:30

Reactie ChristenUnie Wijdemeren op bestuursakkoord

Vijf ruim opgezette pagina’s telt het bestuursakkoord 2018-2022 van het nieuwe college. Een summiere toelichting van CDA, Dorpsbelangen, VVD en D66 op beleidsonderwerpen waarover de partijen van mening verschilden.

Als ChristenUnie Wijdemeren blijven we de gemeenteraad en het college met belangstelling volgen. Over een aantal plannen zijn we positief. Zo wordt er een duurzaamheidsagenda opgesteld en het maatschappelijk vastgoed wordt zoveel mogelijk verduurzaamd. Worden de, al dan niet behaalde, doelen van de laatste duurzaamheidsnotitie geëvalueerd en waar mogelijk voortgezet? 

Het ondernemersloket wordt nieuw leven ingeblazen en we zien uit naar de concrete uitwerking hiervan. Binnen het Sociaal Domein zijn we met name positief over de nadruk die op preventie en vroeg-signalering komt te liggen, maar deze enkele zin over dit veelomvattende beleidsterrein dwingt ons tot afwachten. Het vormen van dorpsraden juichen wij toe.

We plaatsen ook een aantal kritische kanttekeningen bij dit akkoord.

Fusie
De eerste betreft de fusieplannen. Waar Dorpsbelangen tijdens de campagne voor zelfstandigheid pleitte en de VVD voor een bestuurlijke fusie met o.a. Hilversum, is het college het nu eens geworden over de vorming van één gemeente Gooi- en Vecht binnen tien jaar en zelfstandigheid tot die tijd. Om tot een coalitie te komen, moeten partijen compromissen sluiten, maar de U-bocht die deze twee partijen hebben gemaakt, verrast ons zeer. 

Wij blijven pleiten voor intensieve samenwerking met de Provincie; overleg over een gefaseerde en zorgvuldige totstandkoming van de herindeling. We zien uit naar de reactie van de Provincie op het standpunt van dit college.

Ontwikkelplan Nederhorst Noord
De coalitiepartijen staan positief tegenover het ontwikkelplan Nederhorst Noord. Na het gesprek dat wij in februari met Ben van der Linden (Groep Landschapsbehoud Nederhorst) hebben gevoerd, dringen wij er bij het college op aan dat zij eerst met de omwonenden in gesprek gaat, alvorens (mondelinge) toezeggingen te doen richting projectontwikkelaar Kennemerland.

Financiën
Dit college zal de lasten voor burgers en bedrijven verhogen onder het mom van inflatiecorrectie. Blijkbaar is de financiële kracht van de gemeente zo zwak dat, hoewel we in Wijdemeren al met torenhoge lasten te maken hebben, het college geen middelen heeft om de inwoners een nieuwe verhoging te besparen. Als het aan dit college ligt, komt daar minstens vier en wellicht tien jaar geen verandering in.

Visie
‘Het meerjarenperspectief laat weinig ruimte voor nieuw beleid’, schrijft het college. Investeringen worden onttrokken aan reserves. We hopen dat het bestuursakkoord inderdaad aan de magere kant is vanwege de inhoudelijke overeenstemming die de coalitiepartners op de verschillende terreinen hebben bereikt. Wij zien dan ook reikhalzend uit naar de voorstellen en hopen daarin een stevige visie voor de toekomst van Wijdemeren te ontdekken, die wat ons betreft nu ontbreekt. Wij wensen het college wijsheid toe.

Namens de ChristenUnie Wijdemeren,

Esther Kaper

Reageren: esther.kaper@wijdemeren.christenunie.nl

Deel dit bericht